Stadgar

Stadgar för Råcksta Trädgårdsstadsförening

sommarjobb2011

Stadgar för Råcksta Trädgårdsstadsförening (RTF) med hemort i Råcksta, bildad 1953-02-17.
Stadgarna antogs av årsmötet den 2010-02-09 och är gällande.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål
Föreningen är en ideell, opolitisk förening som har till uppgift att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen samt verka för en trivsam boendemiljö och goda kontakter mellan medlemmarna.

2 § Sammansättning
Föreningen består av de hushåll som betalat medlemsavgiften för räkenskapsåret.

3 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

4 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör, var för sig.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden från första januari till och med sista december.

6 § Stadgetolkning m.m.
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

7 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

8 § Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av två medlemsmöten, varav ett årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt föreningsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

9 § Medlemskap
Föreningen är öppen för alla villa- och radhushushåll, boende i Råcksta. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är hushållet medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem.

10 § Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som trots påminnelse inte har betalat medlemsavgift för verksamhetsåret får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att medlemmen avförs från medlemsförteckningen. Eventuellt inbetald medlemsavgift återbetalas ej.

11 § Uteslutning m m
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde. Beslutet kan endast överklagas till Årsmötet. Eventuellt inbetald medlemsavgift återbetalas ej.

12 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

– har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
– har rätt till information om föreningens angelägenheter,
– skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan,
– har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,
– skall ha betalat medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen.

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

13 § Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast fyra veckor före mötet tillställas medlemmarna. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar, skall det anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

14 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge skriftliga förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

15 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Vid medlemsmöte har varje medlem, det vill säga en person från varje medlemshushåll, rösträtt. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud av annan person utanför hushållet. Annan som inte har rösträtt, har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

16 § Beslutförhet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

17 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet.

Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald(valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten.

Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

18 § Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är medlem av föreningen.

19 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1.    Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
2.    Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3.    Val av protokolljusterare och rösträknare.
4.    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5.    Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste Räkenskapsåret.
7.     Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9.     Fastställande av medlemsavgifter.
10.   Fastställande av verksamhetsplan.
11.   Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12.   Val av
a) ordförande för en tid av två år; (jämna år);
b) kassör för en tid av två år (ojämna år);
c) sekreterare för en tid av två år (ojämna år);
d) ledamot för en tid av två år (jämna år);
e) ledamot för en tid av två år (ojämna år);
f) revisor för en tid av  två år (jämna år). I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
g)revisor för en tid av två år (ojämna år), I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
h)ledamot i valberedningen för en tid av ett år.
i)ledamot i valberedningen för en tid av ett år
13.  Övrigt

Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.

20 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en 2/3 av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran.

Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 16 § och 17 §.

VALBEREDNINGEN

21 § Sammansättning, åligganden
Valberedningen består av två övriga ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast tolv veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

REVISORER

22 § Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

23 §  Styrelsemandat
Vid förhinder för ledamot samt om ledamot avgår före mandattidens utgång har styrelsen rätt att utse en person till adjungerande ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.

Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

24 § Styrelsens rättigheter och skyldigheter
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att

– tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
– verkställa av årsmötet fattade beslut,
– planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
– besluta regelverk och nivå för omkostnadsersättning
– ansvara för och förvalta föreningens medel,
– tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 23 §
– förbereda årsmöte.

25 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning (exempelvis e-post) eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

26 § Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

Ladda hem

RTF stadgar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *